สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ 12 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด 23,648 ไร่ หรือ 37.84 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ

ลักษณะภูมิเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบติดกับแม่น้ำมูล มีแหล่งน้ำผิวดินหลายแห่ง เป็นแหล่งน้ำตื้นเขิน ป่าไม้มีสภาพสมบูรณ์ ชาวบ้านได้อนุรักษ์ให้เป็นป่าชุมชนระดับตำบล ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางบางส่วน เป็นถนนคสล.บางส่วนและบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 20

ประชากร

      ตามรายงาน สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ระดับตำบล โดยสำนักทะเบียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 3,217 ครัวเรือน และ มีประชากร ทั้งสิ้น 11,163 คน แยกเป็น ชาย 5,518 คน และ หญิง 5,645 คน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 โนนน้อย 351 360 206
2 ทุ่งบอน 201 241 117
3 ดอนชาด 425 406 218
4 สถานี 265 328 205
5 วังยาง 252 256 142
6 ท่างอย 366 350 194
7 บุ่งหวายตก 222 218 236
8 บุ่งหวายออก 310 351 190
9 ห่องซัน 320 290 175
10 โนนบอน 219 216 111
11 โนนสวน 286 312 178
12 ท่าขอนไม้ยุง 274 264 119
13 โนนบอนตก 231 228 125
14 โนนสว่าง 244 233 105
15 ท่างอยตก 185 178 91
16 ทุ่งบอนเหนือ 340 351 178
17 วังยางตก 309 290 137
18 บุ่งหวายเหนือ 179 206 118
19 บุ่งหวายกลาง 321 333 241
20 โนนบอนกลาง 218 234 131

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอวารินชำราบ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ