สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุพัฒน์ ทีคำปา

ประธานสภา

นายจันที โทคำเวช

รองประธานสภา

พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายสุทธิพงศ์ จงรักษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายธงชัย บุราไกร

ส.อบต. หมู่ที่ 1

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายคำม้วน คำศรีสุข

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมบัติ มาลาสาย

ส.อบต. หมู่ที่ 3

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางยุวลีรัตน์ โททัย

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางสังวาล ป้องคำกวย

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายอนุสรณ์ สลักลาย

ส.อบต. หมู่ที่ 5

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 5

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายพงษ์ ศรีภา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายวินัย ทองคำพงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายประทีป แซ่ฉิน

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสิงหา อะโนลี

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายแสวง สมจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายถวัลย์ รอดคำทุย

ส.อบต. หมู่ที่ 9

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายทองจันทร์ ดำริห์

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายสุพัฒน์ ทีคำปา

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายพัชรวัฒน์ คำภูมี

ส.อบต. หมู่ที่ 11

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นนายประเสริฐ มิ่งขวัญ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายสมหวัง ทาประจิตร

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นางอรุณ ดวงดี

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายรัศมี คุณาอน

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายวิชัย ศรีลาภา

ส.อบต. หมู่ที่ 14

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 14

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 15

นายหมาน พวงเขียว

ส.อบต. หมู่ที่ 15

นายประหยัด พิมพ์ชาย

ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายสมชาย ตรีรักษา

ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายธีะศักดิ์ รอดคำทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 17

นายฮอง ทาประจิตต์

ส.อบต. หมู่ที่ 17

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 18

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 18

นายจันที โทคำเวช

ส.อบต. หมู่ที่ 19

นายอ๊อด ตริรักษา

ส.อบต. หมู่ที่ 19

นายสุวิทย์ เอนกโชค

ส.อบต. หมู่ที่ 20

นายถวิล แก้วอนันต์

ส.อบต. หมู่ที่ 20

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ