สำนักงานปลัด

พันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกวรพล คะเณศรี

นิติกรปฏิบัติการ

พันจ่าเอกสิทธิชัย ทุมวงษ์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สิบเอกวิษณุ แก่นกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายวิรพล อัฐปั้น

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

-ว่าง-

คนงานทั่วไป (ช่วยงานนิติกร)

นางสาวรุจิรา พรมลี

คนงานทั่วไป (ช่วยงานบันทึกข้อมูล)

นายวัฒนพงษ์ อุตรา

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

นางสาวภนพร ธะดานิล

คนงานทั่วไป

นายอภิชาติ อุตรา

พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)

นายบุญเทียม แว่นสีดา

พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)

นายกันสอน ครองยุทธ

พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)

นายภัทรพงษ์ กิจธรรม

พนักงานดับเพลิง

นายกฤษณธร ศรีลาทิพย์

นักการภารโรง

นายสง่า ประทาน

คนสวน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ