วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 16:22

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนน้อย - บ้านทุ่งบอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนน้อย - บ้านทุ่งบอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 158-003 บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งหวาย กว้าง 5 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อกว่า 4,175 ตารางเมตร งบประมาณ 1,294,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,354,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ