วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 11:15

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายทางแยกบ้านทุ่งบอน - บ้านท่างอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564) (e- bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายทางแยกบ้านทุ่งบอน - บ้านท่างอย รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 158-005 บ้านท่างอย หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งหวาย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร งบประมาณ 3,876,000 บาท(สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biding)ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ เว็บไซต์ www.bungwai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ